Procházka školou

Současná podoba budovy školy vznikala postupně od 30.let minulého století do poslední úpravy – stavby tělocvičny – dokončené v r.1976. V přední nejstarší části jsou umístěny klasické učebny a administrativa školy, ve spojovací a zadní části je umístěna technická část školy – laboratoře, dílny, odborné učebny.

Podle schématu pod fotografiemi budovy školy si můžete alespoň část školy prohlédnout a přečíst si několik základních informací. Po kliknutí na miniaturu obrázku se otevře v galerii ve větším rozlišení.


Elektroinstalace Číslicová technika CISCO
Mikropočítače Výpočetní technika Laboratoře
Učebna notebooků Tělocvična Vybavení učeben
Cizí jazyky Multimediální technika Školní hřiště
Projektovaný koridor

Elektroinstalační dílna

Elektroinstalační dílna je určena k praktické výuce provádění elektroinstalací jak v oblasti bytových tak průmyslových instalací. Na cvičných stěnách žáci zapojují jednotlivé elektrické okruhy podle specifických zadání a seznamují se přitom s jednotlivými prvky elektroinstalace, jako vypínače, zásuvky, jističe a další prvky. Moderní vybavení je získáváno ve spolupráci s OEZ Letohrad. Žáci se zde seznámí i s technologií inteligentních instalací v budovách.

Zpět na seznam učeben

Učebna číslicové techniky

Učebny CIT a Cisco slouží pro praktickou výuku technického vybavení počítačů a počítačových sítí. V těchto učebnách probíhá praktická výuka třetích a čtvrtých ročníků oboru Aplikace osobních počítačů a správa sítí a Počítačové a řídicí systémy v elektrotechnice. Na praktická cvičení je třída rozdělena na skupiny, max. počet žáků ve skupině je deset. Učebna CIT je vybavena počítači, dále komponenty osobního počítače, jako jsou zdroje, systémové desky, rozšiřující adaptery a různá vnější zařízení osobního počítače. Žáci zde provádějí sestavení počítače, oživení počítače, nahrání operačního systému, rozšíření počítače, lokalizaci závady apod. Praktické úlohy probírané v učebně slouží jako podklad k praktické části maturitní zkoušky.


Zpět na seznam učeben

CISCO

Pro praktickou výuku počítačových sítí slouží učebna Cisco. Učebna je vybavena počítači, dále pak aktivními síťovými zařízeními převážně společnosti Cisco. Mezi tato zařízení patří přepínače, normální a bezdrátové směrovače. V učebně probíhá praktická výuka síťové akademie Cisco. Zde je možné činnost nejen sítě LAN, ale i sítě WAN odsimulovat programovým vybavením nebo realizovat na fyzických zařízeních. Strukturovanou kabeláž v této učebně provedli sami žáci v rámci praktické výuky.
Škola se v roce 2002 stala lokální akademií v celosvětovém programu Cisco Networking Academy. Společnost Cisco Systems je největším výrobcem aktivních síťových prvků na světě. Program probíhá v Česku již 12 let. Společnost Cisco spolupracuje se středními a vysokými školami a pomáhá ke zvyšování odborných znalostí studentů, přípravě na jejich budoucí zaměstnání a uplatnění v zaměstnání v oboru informační technologie. Absolventi studia mají možnost získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti informačních technologií, který jim usnadní vstup na trh práce.
Praktické úlohy probírané v učebnách CIT i Cisco slouží jako podklad k praktické části maturitní zkoušky.


Zpět na seznam učeben

Učebna mikropočítačových systémů

Dnešní doba je plná automaticky řízených věcí. Mnohé z nich dnes a denně používáme, ale obvykle se nijak nezajímáme, jak fungují. V oblasti automatizační techniky a robotiky je ale velká poptávka po lidech, kteří nejen ví, jak taková zařízení fungují, ale umí je navrhnout, zkonstruovat, naprogramovat a „oživit“.
Základy těchto činností se učí studenti v učebně mikropočítačových systémů. Výuka se zde specializuje na osmibitové mikrořadiče PIC společnosti Microchip a průmyslové automaty od společnosti B&R. Ve druhém ročníku zde studenti začínají nejprve zapojovat jednoduché logické obvody na nepájivých polích. Po osvojení si dovednosti práce se součástkami přechází na programování průmyslových automatů v Ladder diagramech. Při tom se seznámí jak připojovat nejběžnější typy senzorů a pohonů a řešit jednoduché úlohy průmyslové automatizace.
Ve třetím ročníku studenti začínají programovat zmiňované mikrořadiče. Nejprve v jazyce C, kdy se naučí základům algoritmizace jednoduchých úloh. Následně se seznámí i s assemblerem, který je nenahraditelný při programování úloh vyžadující rychlé zpracování informace.
Studenti, kteří mají zájem začít s programováním mikrořadičů nebo průmyslových automatů dříve, mohou navštěvovat kroužek. V něm si mohou navrhnout, zkonstruovat a naprogramovat zařízení podle svého přání. Aktivní studenti, kteří mají zájem se tak snadno dostanou i k úlohám, které svou náročností mohou konkurovat i náplni prvních ročníků vysoké školy.


Zpět na seznam učeben

Učebny výpočetní techniky

Na naší škole jsou pro potřeby výuky IT k dispozici 4 základní učebny osazené 16+1PC a další 2 specializované učebny po 10PC. Výuka je organizována tak, aby byly v maximální možné míře využity vlastnosti, výkon, možnosti a parametry HW i uživatelského SW.
Práce i výstupy studentů mají po celou dobu studia 100% individuální charakter. V učebnách IT si studenti rozšiřují a prohlubují své oborové poznatky a dovednosti.
Široké spektrum aplikací od modulů kancelářského a ekonomického SW, programovacích jazyků, grafických návrhových a simulačních systémů přes počítačovou grafiku a multimédia (audio/video) až po databázové a operační systémy, mikroprocesorovou techniku spolu s počítačovými sítěmi – tvoří náplň výuky a cvičení v učebnách VYT.


Zpět na seznam učeben

Laboratoře

Školní laboratoře představují komplex pracovišť, určených pro praktickou výuku zejména pro žáky v oborech Elektrotechnika a Informační technologie se zaměřením na Aplikace počítačů a správu sítí.
Laboratoř slaboproudé elektroniky je určena pro základní seznámení se s měřicími přístroji jak mechanickými, tak elektronickými analogovými a digitálními. Žáci se zde učí měřit elektrické veličiny na součástkách a elektronických obvodech a současně si měřením ověřují poznatky z teoretické výuky. Vedle klasických analogových přístrojů je laboratoř vybavena i digitální měřicí technikou, jako jsou multimetry a digitální osciloskopy.
Laboratoř – Multifunkční učebna je určena pro elektrická měření a další činnost při skupinové výuce. Potřebné přístroje jsou uloženy mimo pracovní stoly, takže učebnu lze využít i pro výuku odborných předmětů zejména pro třídy s menším počtem žáků. Vybavení dataprojektorem a soupravou Dynadoc umožňuje provádět moderní výuku s využitím IT. Součástí je deset pracovišť vybavených PC s napojením na školní síť i internet, která umožňují skupinovou výuku s využitím PC.
Laboratoř silnoproudé elektrotechniky je určena zejména pro žáky oboru Elektrotechnika. Slouží pro praktickou výuku elektrických měření na silnoproudých elektrických zařízeních napájených ze sítě nebo z třífázového obvodu. Měří se zde zejména na transformátorech a jedno nebo třífázových točivých strojích. V laboratoři je zároveň nainstalován průmyslový robot KUKA, sloužící k výukovým účelům.


Zpět na seznam učeben

Učebna notebooků

Na škole byl realizován projekt Inovativní formy výuky s podporou ICT, v jehož rámci byly nakoupeny notebooky pro jednu třídu a celá škola byla pokryta signálem Wifi. Hlavním cílem bylo navrhnout a ověřit nové metody využití ICT ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Do konce projektu bylo vytvořeno vyučujícími celkem 108 výukových modulů, které využívají mobilní ICT techniku.


Zpět na seznam učeben

Tělesná výchova a sport

Škola má k dispozici vlastní prostornou sportovní halu, která je nejlepší tělocvičnou v Dobrušce.
Ta slouží především pro výuku tělesné výchovy, ale i pro mimoškolní sportovní aktivity. Studenti školy se zde připravují na středoškolské závody a turnaje v rámci organizovaných sportovních her. Žáci ubytovaní na Domově mládeže při naší škole zde mají možnost sportovního vyžití v jednotlivých sportech dle vlastního zájmu. Součástí sportovního zázemí školy je i vlastními silami vybudovaná posilovna a venkovní školní hřiště.
Sportovní halu školy využívají i sportovní kluby a oddíly z Dobrušky. Hraje se zde nejvyšší soutěž v badmintonu, regionální basketbal a volejbal, trénuje zde moderní gymnastika a k zimní přípravě slouží atletům i ostatním zájemcům.
Výuka tělesné výchovy byla v prvním ročníku rozšířena na 3 vyučovací hodiny, ostatní ročníky mají 2 hodiny týdně. Škola každoročně nabízí svým studentům lyžařský kurz a ve třetím ročníku pořádá sportovně turistický kurz s výjezdem do zahraničí.


Zpět na seznam učeben

Učebny

Klasické učebny jsou umístěny v nejstarší části objektu školy – školní stolky, židle, tabule… Avšak polovina učeben je již vybavena dataprojektorem a většina učitelů tak využívá osobní notebooky i při běžné výuce. Například pří výuce literárních poznatků v předmětu český jazyk a literatura využíváme elektronickou podobu učebnice k výkladu a opakování látky. Žáci mají k dispozici dobové materiály, ukázky z děl, stručné přehledy o životech a dílech autorů. S využitím výpočetní techniky pak sami plní zadané úkoly. Ve dvou učebnách je instalována interaktivní tabule. Žáci mají k dispozici kopírku, jejíž provoz financuje SRPŠ. V prostorách školy je také provozován bufet.


Zpět na seznam učeben

Cizí jazyky

Výuka cizích jazyků probíhá na naší škole ve dvou jazykových učebnách vybavených multimediální technikou. Anglický jazyk je pro všechny studenty povinný, německý jazyk mohou studovat jako nepovinný předmět. Studentům je k dispozici knihovna anglického jazyka, kde si mohou vypůjčit a v originále přečíst díla různých literárních žánrů. V rámci výuky cizích jazyků škola realizuje pravidelné zájezdy do Anglie a na divadelní představení v anglickém jazyce. V minulosti pořádala škola také zájezd do USA.
Dotace vyučovacích hodin je ve dvou ročnících zvýšena dle oboru. Ve vyšších ročnících se studenti seznamují s odborným jazykem souvisejícím s jejich budoucím profesním profilem.
Škola se aktivně podílí na několika mezinárodních projektech, ve kterých studenti pracují na odborných úkolech v anglickém jazyce a spolu s ostatními zainteresovanými zeměmi realizuje mobility v zahraničí. V minulosti studenti odcestovali do Švédska, Španělska, Belgie, Německa a v současnosti probíhá projekt s Dánskem, Itálií, Portugalskem a Německem.


Zpět na seznam učeben

Multimédia

Speciální učebna multimédií je vybavena technikou zaměřenou na tvorbu a zpracování multimediálních souborů. Rozdělení prostoru učebny vytváří koncepci foto/video/audio studia a umožňuje studentům naplnit procesy zpracování multimediálních dat podle nejnovějších pracovních postupů.
Možnost praktické tvorby od návrhu přes pořízení, produkci, postprodukci až po export finální podoby výstupů dává studentům přímé a hlavně praktické zkušenosti a dovednosti ve třech základních oblastech:

  • zpracování digitální fotografie od základních úprav k pokročilým editačním technikám až po technologii nedestruktivních úprav grafiky,
  • zvuková výroba s návazností na multimediální aplikace při tvorbě filmu, hudby a prezentace
  • audiovizuální produkce od návrhu, napsání scénáře, natáčení, střih a finální zpracování.

Pro výuku v těchto třech oblastech je učebna vybavena profi zábleskovými jednotkami s příslušenstvím fotoateliéru pro pořízení běžné i kreativní fotografie a sadou stálých světel pro tvorbu audiovizuální produkce, včetně světelného stanu pro fotografii produktovou. Speciální úprava variabilního prostoru střední části studia je vybavena výkonnou střižnou, včetně možnosti uspořádání k vytvoření uzavřeného prostoru pro zvukové nahrávky a dabing. Pro kvalitní pořízení i zpracování zvuku je studio vybaveno dvěma pracovišti s externími zvukovými kartami Fast Track Ultra pro 6 vstupů/výstupů, sluchátky a dynamickými mikrofony D5 od firmy AKG, studiovými mikrofony MXL a typem Shotgun od firmy Marshal, NT1-A od firmy RODE a poslechovými 8palcovými monitory od firmy M-AUDIO. Na podporu pořízení a zpracování audio a MIDI dat jsou zde k dispozici klávesové jednotky včetně programovací touchpadů.
Pro kontrolu audiovizuální produkce má studio naistalován výkonný dataprojektor EPSON v rozlišení Full HD, pro kontrolu grafických výstupů disponuje dvěma barevnými tiskárnami Canon pro tisk formátu A4 a A3.
Další pracoviště, které je vybaveno počítačem iMac s 27 palcovým monitorem, umožňuje studentům získat praktické zkušenosti s platformou na bázi operačního systému UNIX, Mac OS X, z produkce firmy Apple.


Zpět na seznam učeben

Školní hřiště

V části školní zahrady bylo vybudováno sportovní zákoutí skládající se z antukového hřiště na volebal či nohejbal a hřiště pro plážový volejbal. Celý venkovní areál byl vybudován svépomocí, financování bylo zajišťováno drobnými sponzorskými dary.


Zpět na seznam učeben

Projektovaný koridor

Vzhledem k tomu, že současná podoba areálu školy vznikala po desetiletí postupnými přístavbami a využití některých prostor bylo v průběhu času přizpůsobováno potřebám rozvoje školy, nejsou komunikace mezi jednotlivými částmi uvnitř školy řešené zcela ideálně. Výrazného zlepšení by se mělo dosáhnout vybudováním venkovní spojovací chodby. Její naprojektovaná podoba slibuje skutečně moderní a estetické řešení, které nás motivuje k úsilí o brzkou realizaci této pro všechny uživatele příjemné změny odpovídající současným potřebám školy.


Zpět na seznam učeben