Dne 23.10. 2017 se žáci T4A a  někteří žáci z  E3 zúčastnili Dne na Jaderce pořádané FJFI ČVUT Praha.  Dopoledne začalo přednáškou o  fakultě a  o  možnostech dalšího studia na FJFI, přímo na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Poté jsme viděli různé druhy dozimetrů a způsobů měření, kdy jsme měli možnost s  jejich pomocí si vyzkoušet hledání kontaminovaného materiálu ve zkušební místnosti. Následovala ukázka radiologického přístroje CT, který dokáže snímat věc v řádech desítek µm.

Odpoledne následovala návštěva jaderného reaktoru v podzemí UK. U  vchodu do prostoru reaktoru dostali vybraní studenti dozimetr pro kontrolní měření úrovně záření uvnitř reaktoru. Uvnitř reaktoru nás seznámili s  jeho historií, s  principem fungování, se způsoby jeho ovládání, dále jak se připravuje voda pro chlazení reaktoru, co jsou palivové články a  jak jsou palivové články konstrukčně řešeny, či ukládání vyhořelého paliva. Závěr odpolední části exkurze proběhl ve „velíně“. V  řídicím centru reaktoru nám byl operátorem demonstrován jak běžný provoz reaktoru, tak i  jeho odstavení. Před odchodem z  reaktoru jsme všichni prošli kontrolou míry ozáření. Přístroje, stejně jako zapůjčené dozimetry, nám dokázaly, že nikdo nebyl ozářen.

Exkurze byla velice přínosná a pro některé studenty rozhodující v  jejich následujícím studiu.

Lukáš Vondřejc