Ze Skupiny ČEZ na naši školu přišla nabídka účasti dvou žáků na třídenní stáži, od 3. 4. 2023 do 5. 4. 2023, s tématem obnovitelné zdroje a s názvem Green Energy Tour. Tak jsme vyrazili.

Zahájení proběhlo v devět hodin v Praze na centrále Skupiny ČEZ a. s., kde se úvodní prezentace o firmě ujala paní průvodkyně, jenž nás, spolu s dalšími dvěma průvodci měla na starost celé tři dny. Dozvěděli jsme se základní informace.

Následovala beseda o obnovitelných zdrojích, kterou vedl Ing. Jan Jireš. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem spalování fosilních paliv ovlivňuje atmosféru, a byly nám přiblíženy principy obnovitelných zdrojů.

Druhé besedy na téma vodní elektrárny, která proběhla před přestávkou na oběd, se ujal pan Róbert Heczko. Probrali jsme druhy turbín a jaké druhy vodních elektráren u nás najdeme, včetně největší řady vodních elektráren u nás, Vltavských kaskád.

Po obědě byl naplánován odjezd na přečerpávací vodní elektrárnu Štěchovice, která se nachází na Vltavě. Jedná se o druhou elektrárnu směrem od Prahy. Elektrárna byla vybudována již za druhé světové války a slouží nám dodnes. Dokáže vyrábět 25 MW elektrické energie při maximálním výkonu.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vyrazili jsme do elektrárny, kde jsme mohli vidět hřídel, na které se nachází turbína, a na druhém konci rotor synchronního generátoru. Mohli jsme se podívat až na velín, kde byl vidět odběr ze sítě (50 MW), jelikož byl momentálně nadbytek energie, a tak napouštěli horní nádrž pomocí Francisovy turbíny, osazené na generátoru s reverzním chodem pro funkci čerpadla.

Dále jsme se podívali i na samotnou hráz. Po vystřídání s druhou skupinou nám pan Bc. Martin Dolanský přiblížil servis a montáž samotných turbín. Po prezentaci jsme odjeli do Humpolce na ubytování.

Druhý den po snídani proběhla beseda, kterou vedl Mgr. Hanslian David, Ph.D. Vysvětlil nám funkci větrných elektráren, jejich druhy a vývoj. Dále jsme se ponořili i do fyziky a výpočtů, zda je oblast dost větrná, či nikoli, a zda se elektrárna vůbec vyplatí postavit. Závěrem nám bylo řečeno, že ČEZ má v plánu do budoucnosti pokrýt až 20% spotřebované energie pomocí větrných elektráren.

Po besedě jsme odjeli na větrnou elektrárnu Věžnice, kde jsme si mohli nabyté znalosti ověřit na vlastní oči. Po obědě nás autobus odvezl do Energetického centra s. r. o. v Jindřichově Hradci, kde se ujal úvodní prezentace pan David Paris, který je vedoucím pracovníkem centra.

V centru se nacházejí dva kotle. Jeden funguje jako teplárna jen v zimních měsících a druhý kotel, jenž vyrábí elektrickou energii (5,6 MW), funguje nepřetržitě. Každý kotel zásobí mohutný jeřáb řízený PLC automatem. Za hodinu spotřebují 12 balíků biomasy, což znamená, že musí zaplnit celý sklad balíky, aby elektrárna dokázala fungovat i o víkendech. Prošli jsme si celý provoz; od rozdrcení balíků, dopravy slámy do kotle, následného hoření, až po turbínu a filtraci zplodin z kotle.

Navečer jsme přejeli na hotel do Hluboké nad Vltavou, situovaný pár metrů pod zámkem. Po večeři nás poctil návštěvou pan Pavel Šimák. Jako jaderný fyzik nám představil budoucnost energetiky u nás a přiblížil nám funkci, stavbu a princip jaderné elektrárny.

Ve středu jsme se nasnídali a vyrazili na naši poslední zastávku, což byla fotovoltaická elektrárna Ševětín. Zde se nás ujali místní pracovníci, kteří nám přestavili funkci celé elektrárny: sběr energie, následnou změnu z DC na AC pomocí střídačů a transformaci pomocí olejových transformátorů na 110 kV, které se odváděly na vedení přímo v elektrárně. Byli jsme obeznámeni s tím, že ČEZ chce velice aktivně rozvíjet fotovoltaické elektrárny, a to až do výkonu neuvěřitelných 6 GW (z nynějších několika stovek megawatt). Poté jsme se vrátili zpět na hotel do Hluboké, kde jsme napsali závěrečný test a zhodnotili jsme celou stáž.

Celkově bychom GET hodnotili pozitivně a myslíme si, že nám ukázala možný směr naší budoucí kariéry.

Filip Kramář a Jan Lorenc, S3E