Aktualizace 17. 3. 2021 – posun harmonogramu a nové termíny, stanovené MŠMT

Příjem přihlášek ke studiu do 1. kola přijímacího řízení byl 1. 3. 2021 ukončen, všem uchazečům bude v následujících dnech odeslán doporučeně informační dopis s přiděleným číslem jednacím.

V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 Vás informujeme, že z rozhodnutí ředitele školy nebudou v těchto oborech s maturitní zkouškou:

  • obor vzdělání denního studia dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací program Elektronické a počítačové systémy
  • obor vzdělání denního studia dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací program Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika

konány přijímací zkoušky, protože počet přihlášek do daného oboru není vyšší, než je počet přijímaných žáků. Na tyto obory budou tedy přijati všichni přihlášení uchazeči.

Uchazeči o studium v oborech:

  • obor vzdělání denního studia dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program Aplikace počítačů a správa sítí
  • obor vzdělání denního studia dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program Aplikační software a multimédia

obdrží oficiální pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

Termíny přijímací zkoušky (jednotné testy z matematiky a českého jazyka):

  • 1. termín – pondělí 3.5.2021
  • 2. termín – úterý 4.5.2021

Jednotné testy v 1. termínu koná uchazeč ve škole uvedené na jeho přihlášce jako první v pořadí. Ve 2. termínu koná uchazeč jednotné testy ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. V případě, že na další škole, na kterou se žák/žákyně hlásí, nebudou konány přijímací zkoušky od Cermatu, bude mít žák/žákyně možnost účastnit se obou termínů přijímacích zkoušek na naší škole.

Seznam přijatých uchazečů podle stanovených kritérií přijímacího řízení bude zveřejněn nejdříve 19.5.2021 a nejpozději 21.5.2021 na www.spselitdobruska.cz v sekci „O škole – Přijímací řízení“ a v písemné podobě na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy. Seznam bude obsahovat pouze číslo jednací, pod kterým je uchazeč evidován.

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a to zasláním poštou nebo předáním v podatelně školy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Případné rozhodnutí o nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení bude odesláno nejpozději 21.5.2021. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Ing. Milan Maršík, ředitel školy