Jarní období mnoha mladých lidí je spjato s ukončením středoškolského studia. Zakončení maturitní zkoušky se v mnohém podobá udílení Oscarů, liší se snad jen absencí červeného koberce. Všichni se slavnostně obléknou, načešou a pak může nastat onen velký okamžik… Když přestanou cvakat fotoaparáty, skončí gratulace a sál se začne vyprazdňovat, přijde čas na hodnocení uplynulých dní (možná i let), ale i na přemýšlení o budoucnosti.

Na SPŠel·it v Dobrušce letos v jarním termínu úspěšně završilo studium 43 žáků ve třech maturitních třídách. Prezentovali své znalosti, dovednosti, zralost, připravenost na život i na svoji další profesní kariéru, kterou si budou budovat jako odborníci ve svém oboru. Řada z nich bude pokračovat na vysokých školách technického zaměření nebo se věnovat studiu informačních technologií či ekonomiky a managementu a rozšíří později řady absolventů, kteří zastávají významné a důležité pozice. Školu opouštěli s maturitním vysvědčením v kapse, úsměvem na tváři, vzpomínkami a hezkým pocitem, že se jim právě podařilo odměnit sebe i své rodiče a blízké. Žáci školy, kteří v průběhu studia úspěšně absolvovali síťovou akademii CISCO, získali mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti počítačových sítí, který jim může usnadnit uplatnění v této oblasti. Také letos si všichni studenti kromě konkrétních pracovních nabídek na uplatnění v regionálních firmách odnášejí Europass, objasňující informace obsažené v oficiálním osvědčení, aby byly lépe srozumitelné pro zaměstnavatele a instituce mimo naši zemi, a tak se jim otvírají dveře pro práci i studium v zahraničí. Po zdárném složení maturity tedy budeme opět čekat na zprávy o uplatnění našich žáků v praxi i o jejich úspěších při dalším studiu.

Ve škole bude i v dalších letech stabilní prostředí s dvanácti třídami a budeme i nadále žákům základních škol nabízet zajímavé a perspektivní studijní obory, aby se mohli po čtyřech letech studia úspěšně ucházet o odbornou práci v technických, informatických a ekonomických oborech nebo o další studium na technických i jiných školách. Nabídka školy pokrývá spektrum elektrotechniky a informačních technologií, a to od zaměření na řídicí, počítačové a elektronické systémy, které podporují velké elektrotechnické firmy v regionu, přes zaměření na aplikace počítačů a správu sítí, oblíbené chlapci, jejichž cílem je stát se IT specialistou, až po zaměření na aplikační software a multimédia, kde studují v hojném počtu také dívky. Letošní maturanty ve škole nahradí od září studenti, kteří byli nově přijati ke studiu v prvním ročníku. Kromě již tradičního zájmu o studium informačních technologií je letošní rok již šestým, kdy jsme zaznamenali výrazné oživení zájmu o obor Elektrotechnika, po jehož absolventech je na trhu práce velká poptávka, a budeme proto nabízet odpovídající počet míst pro zájemce o jeho studium.

V poslední době došlo ve škole i k řadě významných pozitivních změn. Škola neustále rozšiřuje spolupráci s řadou firem z praxe a tím i svoje odborné a materiální zázemí, získala pro výuku odborníky s praktickými zkušenostmi a je prohlubována spolupráce s oborově příbuznými vysokými školami v regionu. Výsledkem účasti studentů v projektech i tvůrčí práce při výuce multimédií je vytvoření sady videoklipů a dalších dokumentů o životě školy. V rámci mezinárodní spolupráce se studenti účastní také výjezdů do škol v zahraničí. Postupná modernizace je dobře patrná na vybavení prostor dílen a laboratoří pro odbornou výuku, pracovišť pro laboratorní měření a další elektrotechnické práce. Škola navíc inovované prostory a vybavení používá i pro zájmovou činnost žáků základních škol z Dobrušky a okolních obcí. Stranou pozornosti nezůstalo ani vybavení pro výuku počítačových sítí, kde škola funguje jako lokální akademie Cisco, a také pro výuku multimédií, která je náročná na techniku, zpracování a ukládání velkého objemu multimediálních dat. Škola se tím zase o krok přiblížila moderním technologiím, se kterými se naši absolventi budou potkávat v praxi.

Změny ve škole neunikly ani pozornosti a zájmu veřejnosti z Dobrušky, okolních obcí i vzdálenějších lokalit regionu. Při pravidelně pořádaných dnech otevřených dveří mají návštěvníci možnost prohlédnout si prostory školy i vybavení pro výuku. Této příležitosti využívají hlavně zájemci o studium se svými rodiči, kteří se navíc podrobně seznámí s nabídkou jednotlivých studijních oborů. Školu navštěvují také někteří absolventi, kteří se mohou pochlubit svými dalšími úspěchy, a také porovnat, co se na škole od jejich odchodu změnilo.

SPŠel·it Dobruška má 70 let dlouhou tradici a je nedílnou součástí školství ve městě i v regionu. Přejeme škole i do budoucna, aby nadále zůstala uznávaným centrem odbornosti a vzdělanosti v celé oblasti.

Ing. Milan Maršík