Informace pro uchazeče o studium v 1. kole přijímacího řízení

Příjem přihlášek ke studiu do 1. kola přijímacího řízení byl 1. 3. 2021 ukončen, všem uchazečům bude v následujících dnech odeslán doporučeně informační dopis s přiděleným číslem jednacím.

V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 Vás informujeme, že z rozhodnutí ředitele školy nebudou v těchto oborech s maturitní zkouškou:

 • obor vzdělání denního studia dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací program Elektronické a počítačové systémy
 • obor vzdělání denního studia dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací program Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika

konány přijímací zkoušky, protože počet přihlášek do daného oboru není vyšší, než je počet přijímaných žáků. Na tyto obory budou tedy přijati všichni přihlášení uchazeči.

Uchazeči o studium v oborech:

 • obor vzdělání denního studia dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program Aplikace počítačů a správa sítí
 • obor vzdělání denního studia dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program Aplikační software a multimédia

obdrží oficiální pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

Ing. Milan Maršík, ředitel školy

Kritéria prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde.

Obory vzdělávání:

 • Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
 • Elektronické a počítačové systémy (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
 • Aplikace počítačů a správa sítí (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »
 • Aplikační software a multimédia (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »

Přihlášky lze podávat přímo do kanceláře školy (7:00 – 15:00 h) nebo poštou nejpozději do 1. března 2021 včetně.

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

1. řádný termín: 3. 5. 2021, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

2. řádný termín: 4. 5. 2021, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil, a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

1. náhradní termín: 2. 6. 2021, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

2. náhradní termín: 3. 6. 2021, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

Konané testy:

 • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50, délka trvání testu: 60 minut
 • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50, délka trvání testu: 70 minut

Další informace o Jednotné přijímací zkoušce 2021 zjistíte na www.cermat.cz , kde jsou k dispozici i ilustrační testy pro přijímací zkoušky.

Dále Vám při přípravě na přijímací zkoušky může pomoci aplikace InspIS SETmobile, více informací o této aplikaci najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT, termín bude doplněn CERMATem. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou.

Výsledky budou zveřejněny 19. 5. 2021, poté běží lhůta 10 dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

vedení školy