Organizační pokyny pro zajištění provozu SPŠel.it Dobruška od 1. září 2020

  1. Do školy vstupují pouze zdraví žáci a žákyně bez teploty a příznaků respiračního onemocnění.
  2. Žáci a žákyně použijí při příchodu do budovy školy a odchodu z budovy školy svůj čip.
  3. Žáci a žákyně přicházejí do školy vybaveni minimálně 2 kusy obličejových roušek, které mají uloženy v sáčku ve své školní tašce. Škola si vymiňuje za určitých okolností vyžadovat použití roušky nad rámec zákonných opatření.
  4. Žáci a žákyně po příchodu do školy a odložení svrchního oblečení a přezutí použijí dezinfekci. Po celou dobu pobytu ve škole si žáci a žákyně důkladně myjí ruce a používají dezinfekci, zejména po příchodu do školy, po přezutí, použití WC, před příchodem do třídy, o přestávkách před a po jídle. Dezinfekce jsou umístěny u vchodu do šatny, u východu ze šatny, na toaletách a v učebnách.
  5. Žáci a žákyně se před začátkem vyučování a po skončení vyučování neshromažďují na chodbách ve větších skupinách složených ze žáků rozdílných tříd. Učebny budou žákům zpřístupněny od 7.30.
  6. Během vyučování se žáci a žákyně zdržují převážně ve třídě. Přesun do učebny, kde probíhá následující hodina, musí být plynulý, aby žáci a žákyně pobývali na chodbách co nejkratší dobu. Žáci a žákyně používají nejbližší možné WC. Nebude dovoleno, aby se žáci a žákyně navštěvovali mezi třídami.
  7. Při čekání na obsloužení v kantýně jsou žáci a žákyně povinni dodržovat 2 metrové rozestupy. Do prostoru kantýny vstupují žáci a žákyně jednotlivě.
  8. Žáci a žákyně stravující se ve smluvním stravovacím zařízení (např. Sodexo) jsou povinni dodržovat pokyny provozovatele tohoto zařízení.
  9. V případě zhoršení zdravotního stavu kontaktuje žák kancelář školy, vyučujícího nebo třídního učitele. Zaměstnanec školy zařídí umístění žáka do separační místnosti a bude kontaktovat třídního učitele, ten následně rodiče žáka. Rodič žáka nebo žákyně si své nezletilé dítě neprodleně vyzvedne ze školy, zletilý žák nebo žákyně může odejít ze školy na vlastní žádost (vyplní formulář Propustka, který je k dispozici v kanceláři školy).

Tento dokument byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 26. 8. 2020 a stává se dodatkem č. 1 Školního řádu. Je platný od 1. 9. 2020 do odvolání nepříznivé epidemiologické situace v České republice nebo do jejího zpřísnění.

Ing. Milan Maršík

Dopis ředitele školy rodičům

Organizační pokyny pro zajištění provozu SPŠel.it Dobruška od 1. září 2020

Manuál MŠMT k provozu škol ve školním roce 2020/2021