Od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole k prezenční výuce (bez rotace).

Osobní přítomnost žáků na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky, kteří mají prezenční výuku, v provozu. Podmínkou pobytu na DM je absolvování antigenního testu při příjezdu žáka na DM. Při nástupu na DM po školním vyučování, je platný test provedený ve škole před vyučováním, proto není již potřeba provádět test nový. Nadále platí zákaz vstupu na DM všem osobám s výjimkou žáků na prezenční výuce a zaměstnanců školy.

Do školy se vstupuje šatnami, u východu ze šaten bude stojan s dezinfekcí.

Kantýna ve škole prozatím nebude v provozu.

Pro všechny (žáky SŠ i zaměstnance) je povinná ochrana dýchacích cest (úst a nosu) po celou dobu pobytu ve škole prostřednictvím respirátoru (standardy dle MO MZd).

Výuka včetně testování žáků bude probíhat dle aktuálně platného rozvrhu.

Testování ve školách je určeno jen pro bezpříznakové (žáky i pedagogické pracovníky). Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.
  • K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
  • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné ho otestovat v první den jeho přítomnosti – pokračuje pak podle rozvrhu testování s ostatními.
  • Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. V případě nezletilého žáka – škola kontaktuje zákonného zástupce; se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. V případě zletilého žáka– žák bez zbytečného odkladu opustí školu.
  • Pozitivně testovaný žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR, vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření, a určuje další kroky.

Je nutné zdůraznit, že plošné a pravidelné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách v tomto školním roce podle aktualizovaného Manuálu k provozu škol. Samotné plošné a pravidelné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.

Návod k použití testů SEJOY

Instruktáž pro školy k testování žáků

Informace k testování ve školách

Schválil: Ing. Milan Maršík, ředitel školy