Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedeného oboru vzdělání.

Podle rozhodnutí ředitele je předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání v denní formě tento:

Příjem přihlášek je do 11. 6. 2021.

Přijímací zkouška bude vyžadována v případě, že počet uchazečů bude převyšovat počet volných míst.

Přijímací zkouška se uznává, pokud byla konána v rámci jednotné přijímací zkoušky s využitím jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky (bude doloženo výpisem výsledků didaktických testů), v opačném případě bude k přijímací zkoušce uchazeč pozván.

Pokud se uchazeč bez řádné omluvy nedostaví k přijímací zkoušce, bude mu vydáno rozhodnutí o nepřijetí, v případě omluvy bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

K přihlášce žáků s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie) je možno přiložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny obsahující doporučení, na jehož základě lze provést uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se vyžaduje k přihlášce ke studiu pouze u oboru vzdělání dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika.

Seznam přijatých uchazečů podle stanovených kritérií přijímacího řízení bude zveřejněn neprodleně po vyhodnocení podkladů. Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí v druhém kole přijímacího řízení bude odesláno nejpozději do 3 dnů od vyhodnocení podkladů. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.