Krátce z historie školy

Počátek středního odborného školství v Dobrušce je spojen s datem 15. října 1945, kdy v původní budově z roku 1936 zahájila výuku Státní mistrovská škola strojírenská. Počínaje rokem 1951 se tato škola změnila na Vyšší průmyslovou školu strojírenskou se čtyřletým studiem ukončeným maturitou. Strojírenská výuka na naší škole probíhala až do roku 1974, kdy školu opustili poslední maturanti strojírenských oborů. Paralelně však již od roku 1964 začala výuka elektrotechnického oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Prudkému rozvoji školy přestala brzy původní budova stačit, a proto byla během šedesátých a sedmdesátých let vybudována přístavba laboratoří a dílen školy. V období 1954 – 1992 bylo možné kromě denní formy absolvovat školu i studiem při zaměstnání – nejprve večerní, později i dálkovou formou. Škola realizovala v té době i pomaturitní studium, např. Studium revizních techniků. Po roce 1989 naše škola začala hledat svou novou tvář. Na změnu poptávky ve svém přirozeném spádovém území reagovala zřízením slaboproudých oborů paralelně k oboru silnoproudému. Nejprve obor Automatizační technika (v roce 1992) a o rok později i obor Slaboproudá elektrotechnika. Pro výuku těchto oborů bylo nutné nově vytvořit prostorovou, součástkovou a přístrojovou základnu. Proběhlo proto přebudování laboratoří a dílen pro potřeby nové skladby oborů.

Současnost a budoucnost

Budova SPŠelit DobruškaRychlý rozvoj elektrotechnických oborů si vyžádal provést zásadní změny oborové vzdělávací nabídky směrem k zaměření na Informační technologie.
Dnes škola nabízí uchazečům dva základní obory: ELEKTROTECHNIKA ve dvou modifikacích se specializací od 3. ročníku a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ve dvou školních vzdělávacích programech. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích a žáci jsou vedeni zkušenými pedagogy.
Tradiční obor ELEKTROTECHNIKA je na naší škole, kromě obecného elektrotechnického základu, zaměřen na současné trendy v oblasti měřicí i řídicí techniky a průmyslové automatizace, moderní prvky elektroinstalací, elektronické, automatizované a informační systémy i jejich programové vybavení a využití informačních technologií v technické praxi. Sleduje změny v tomto perspektivním, dynamicky se rozvíjejícím oboru a reaguje na potřeby partnerů školy z technické praxe. Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu uchazečů o studium tohoto oboru a poptávce zaměstnavatelů po jeho absolventech škola nabízí otevření dvou tříd v prvním ročníku tohoto oboru, tedy jedné třídy od každého zaměření.
Počínaje školním rokem 2007/2008 byla zahájena výuka oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na Aplikace počítačů a správu sítí a Aplikační software a multimédia, které je vhodné i pro dívky. S ohledem na značný zájem o studium tohoto oboru i poptávku firem po odbornících v oblasti informačních technologií počítáme s tím, že budeme otevírat vždy dvě třídy v prvním ročníku, tedy jednu třídu od každého zaměření. Absolventi dokáží samostatně pracovat v oblasti informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy, umí spravovat běžně používané softwarové produkty včetně grafických, ekonomických a elektronické komunikace. Mají znalosti pro počítačové zpracování obrazu a zvuku, tvorbu webových stránek a práci s databázemi a grafikou.
Učební plány všech oborů obsahují rozšířenou výuku cizích jazyků a žáci mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát CISCO z oblasti počítačových sítí. Pozornost je věnována mezinárodní spolupráci se školami ve státech EU. Absolventi obdrží s maturitním vysvědčením také Europass, který jim otvírá dveře pro práci a studium v zahraničí.

Vybavení školy, spolupráce s partnerskými firmami

Učebna výpočetní technikyKaždoročně jsou investovány značné finanční prostředky na nákup špičkové didaktické techniky, moderního zařízení učeben a laboratoří, a to nejen díky účasti školy v projektech, ale také zásluhou spolupracujících firem, jako je ČEZ a.s, OEZ s.r.o., ŠKODA AUTO, B+R automatizace spol. s r.o., CETIN a.s., PZP Komplet a.s., KBA-Grafitec, CISCO SYSTEMS, STORMWARE, FOMEI, Kodak, Podorlická kartonážní, ABB s.r.o., ProDos, Atas Náchod, HALLA, a.s., JUNKER, MESA PARTS a další. Tato spolupráce také pomáhá rozšiřovat zázemí pro odbornou výuku, umožňuje soustavný odborný růst pedagogů a vytváří žákům možnosti poznávat nejnovější technologie a systémy i získávat informace o budoucích možnostech zaměstnání.

Všestranná péče o žáky

Škola nabízí žákům ubytování ve vlastním, moderně vybaveném domově mládeže. Podporuje také činnost Školního sportovního klubu, který nabízí širokou škálu sportovního vyžití ve vlastní prostorné tělocvičně, posilovnu a venkovní sportovní areál s hřištěm na plážový volejbal, antukový kurt pro volejbal a nohejbal. Podporuje rozvoj jazykových schopností žáků, spolupracuje se zahraničními školami, umožňuje vzájemné poznávání mezi občany Evropské unie a připravuje žáky na využívání všech možností, které jim evropské občanství nabízí.

Střední průmyslová škola

elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce získala významné postavení v regionu zahrnujícím Pardubicko, Žamberecko, Rychnovsko, Náchodsko i Broumovsko. Je to škola s tradicí výuky technických oborů od roku 1945. Škola je dlouhodobě úspěšná u zaměstnavatelů, za poslední roky opakovaně získala význačná ocenění od Klubu zaměstnavatelů, Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory KHK za kvalitní přípravu na zaměstnání a významnou spolupráci s firmami. Absolventi školy jsou odborníky v oboru na úrovni republikové i mezinárodní. Úspěšnost školy dokumentuje i vysoký zájem o studium elektrotechniky a informačních technologií – oborů BUDOUCNOSTI.

Ing. Milan Maršík, ředitel školy