V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

V souladu s ustanovením § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školská rada při Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií Dobruška má 6 členů, z nichž jsou dva jmenováni zřizovatelem, dva voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a dva voleni pedagogickými pracovníky školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Od listopadu 2017 pracuje školská rada v následujícím složení:

Zástupci zřizovatele:

 • Bílek Ladislav – člen školské rady
 • Poláček Petr, Mgr. – člen školské rady

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mužíková Hana, Ing. – člen školské rady
 • Pochobradská Naďa, Mgr. – člen školské rady

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

 • Besedová Denisa – předsedkyně školské rady
 • Macnarová Kateřina, Ing. – člen školské rady

Připomínky, návrhy a podněty pro školskou radu můžete předat osobně jejím členům, řediteli školy nebo na e-mailovou adresu: skolrada@spselitdobruska.cz.