Současná podoba budovy školy vznikala postupně od 30.let minulého století do poslední úpravy – stavby tělocvičny – dokončené v r.1976. V přední nejstarší části jsou umístěny klasické učebny a administrativa školy, ve spojovací a zadní části je umístěna technická část školy – laboratoře, dílny, odborné učebny.
Podle schématu pod fotografiemi budovy školy si můžete alespoň část školy prohlédnout a přečíst si několik základních informací. Po kliknutí na miniaturu obrázku se otevře v galerii ve větším rozlišení.

Učebny


Elektroinstalační dílnaCISCOUčebna mikropočítačových systémů
LaboratořeUčebny výpočetní technikyMultimediální studia
Učebny cizích jazykůUčebnyTělocvična a hřiště
Projektovaný koridor
 

Elektroinstalační dílna

Elektroinstalační dílna je určena k praktické výuce provádění elektroinstalací jak v oblasti bytových tak průmyslových instalací. Na cvičných stěnách žáci zapojují jednotlivé elektrické okruhy podle specifických zadání a seznamují se přitom s jednotlivými prvky elektroinstalace, jako vypínače, zásuvky, jističe a další prvky. Moderní vybavení je získáváno ve spolupráci s OEZ Letohrad. Žáci se zde seznámí i s technologií inteligentních instalací v budovách.

Zpět na seznam učeben »

 

CISCO

Učebna Cisco slouží pro praktickou výuku technického vybavení počítačů a počítačových sítí. V této učebně probíhá praktická výuka třetích a čtvrtých ročníků oboru Aplikace počítačů a správa sítí, Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika a Elektronické a počítačové systémy. Na praktická cvičení je třída rozdělena na skupiny, max. počet žáků ve skupině je deset. Pro výuku technického vybavení počítačů je učebna vybavena počítači, dále komponenty osobního počítače jako jsou zdroje, systémové desky, rozšiřující adaptery a různá vnější zařízení osobního počítače. Žáci zde provádějí sestavení počítače, oživení počítače, nahrání operačního systému, rozšíření počítače, lokalizaci závady apod.

Pro praktickou výuku počítačových sítí je učebna vybavena aktivními síťovými zařízeními převážně společnosti Cisco. Mezi tato zařízení patří přepínače, normální a bezdrátové směrovače. Dále zde najdeme různé typy přenosových médií včetně optických. V učebně probíhá praktická výuka síťové akademie Cisco. Zde je možné činnost nejen sítě LAN, ale i sítě WAN simulovat programovým vybavením nebo realizovat na fyzických zařízeních. Strukturovanou kabeláž v této učebně realizovali sami žáci v rámci praktické výuky. V roce 2002 se škola stala lokální akademií v celosvětovém programu Cisco Networking Academy. Společnost Cisco Systems je největším výrobcem aktivních síťových prvků na světě. Společnost Cisco spolupracuje se středními a vysokými školami a pomáhá ke zvyšování odborných znalostí studentů, přípravě na jejich budoucí zaměstnání a uplatnění v zaměstnání v oboru informační technologie. Absolventi studia mají možnost získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti informačních technologií, který jim usnadní vstup na trh práce. Praktické úlohy probírané v učebně Cisco slouží jako podklad k praktické části maturitní zkoušky.

Zpět na seznam učeben »

 

Učebna mikropočítačových systémů

Dnešní doba je plná automaticky řízených věcí. Mnohé z nich dnes a denně používáme, ale obvykle se nijak nezajímáme, jak fungují. V oblasti automatizační techniky a robotiky je ale velká poptávka po lidech, kteří nejen ví, jak taková zařízení fungují, ale umí je navrhnout, zkonstruovat, naprogramovat a „oživit“.
Základy těchto činností se učí studenti v učebně mikropočítačových systémů. Výuka se zde specializuje na osmibitové mikrořadiče PIC společnosti Microchip a průmyslové automaty od společnosti B&R. Ve druhém ročníku zde studenti začínají nejprve zapojovat jednoduché logické obvody na nepájivých polích. Po osvojení si dovednosti práce se součástkami přechází na programování průmyslových automatů v Ladder diagramech. Při tom se seznámí jak připojovat nejběžnější typy senzorů a pohonů a řešit jednoduché úlohy průmyslové automatizace.
Ve třetím ročníku studenti začínají programovat zmiňované mikrořadiče. Nejprve v jazyce C, kdy se naučí základům algoritmizace jednoduchých úloh. Následně se seznámí i s assemblerem, který je nenahraditelný při programování úloh vyžadující rychlé zpracování informace.
Studenti, kteří mají zájem začít s programováním mikrořadičů nebo průmyslových automatů dříve, mohou navštěvovat kroužek. V něm si mohou navrhnout, zkonstruovat a naprogramovat zařízení podle svého přání. Aktivní studenti, kteří mají zájem se tak snadno dostanou i k úlohám, které svou náročností mohou konkurovat i náplni prvních ročníků vysoké školy.

Zpět na seznam učeben »

 

Laboratoře

Školní laboratoře představují komplex pracovišť, určených pro praktickou výuku zejména pro žáky v oborech Elektrotechnika a Informační technologie se zaměřením na Aplikace počítačů a správu sítí.
Laboratoř slaboproudé elektroniky je určena pro základní seznámení se s měřicími přístroji jak mechanickými, tak elektronickými analogovými a digitálními. Žáci se zde učí měřit elektrické veličiny na součástkách a elektronických obvodech a současně si měřením ověřují poznatky z teoretické výuky. Vedle klasických analogových přístrojů je laboratoř vybavena i digitální měřicí technikou, jako jsou multimetry a digitální osciloskopy.
Laboratoř – Multifunkční učebna je určena pro elektrická měření a další činnost při skupinové výuce. Potřebné přístroje jsou uloženy mimo pracovní stoly, takže učebnu lze využít i pro výuku odborných předmětů zejména pro třídy s menším počtem žáků. Vybavení dataprojektorem a soupravou Dynadoc umožňuje provádět moderní výuku s využitím IT. Součástí je deset pracovišť vybavených PC s napojením na školní síť i internet, která umožňují skupinovou výuku s využitím PC.
Laboratoř silnoproudé elektrotechniky je určena zejména pro žáky oboru Elektrotechnika. Slouží pro praktickou výuku elektrických měření na silnoproudých elektrických zařízeních napájených ze sítě nebo z třífázového obvodu. Měří se zde zejména na transformátorech a jedno nebo třífázových točivých strojích. V laboratoři je zároveň nainstalován průmyslový robot KUKA, sloužící k výukovým účelům.

Zpět na seznam učeben »

 

Učebny výpočetní techniky

Na naší škole jsou pro potřeby výuky IT k dispozici 4 základní učebny výpočetní techniky, z toho dvě jsou osazené 16+1PC a dvě 20+1PC, a další 2 specializované učebny po 10PC. Výuka je organizována tak, aby byly v maximální možné míře využity vlastnosti, výkon, možnosti a parametry HW i uživatelského SW.
Práce i výstupy studentů mají po celou dobu studia 100% individuální charakter. V učebnách IT si studenti rozšiřují a prohlubují své oborové poznatky a dovednosti.
Široké spektrum aplikací od modulů kancelářského a ekonomického SW, programovacích jazyků, grafických návrhových a simulačních systémů přes počítačovou grafiku a multimédia (audio/video) až po databázové a operační systémy, mikroprocesorovou techniku spolu s počítačovými sítěmi – tvoří náplň výuky a cvičení v učebnách VYT.

Zpět na seznam učeben »

 

Multimediální studia

V rámci nabídky programu INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ máme v oboru Aplikační software a multimédia dva předměty.

V předmětu Počítačová grafika a multimédia se studenti během praktických cvičení naučí nastavit a ovládat techniku pro zachycení a digitalizaci obrazu, zvuku nebo videa.

V předmětu Programové vybavení pak studenti pracují v aplikacích, ve kterých se pořízené fotografie, zvuk nebo video editují a upravují do konečné podoby dle zadání.

Během praktických cvičení žáci prochází jednotlivé fáze celého produkčního řetězce, které například u fotografie, představují dílčí procesy od pořízení snímku, přes úpravy v kompu až k tisku pomocí sublimační nebo inkoustové technologie.

Škola je vybavena odpovídající technikou a má 3 studia: 

  • Studio MtM je speciální multimediální učebna s koutkem pro portrétní i produktovou fotografii, střižnou a prostorem pro pořizování a úpravy zvukových nahrávek komentářů nebo hudebních projektů. Část prostoru této  učebny má i tiskový kout pro finální úpravy a tisk grafiky nebo fotografií až do velikosti formátu A2.
  • Studio PUDA, jako Prostor Umělecké Dílny Ateliéru SPŠel.it Dobruška, nabízí obrovský prostor k realizaci studentských projektů. Navíc jedna část prostoru byla uzpůsobena jako kino pro kontrolu koprodukce nebo promítání prezentací. Prostory studia jsou využívány pro účely multimediální výuky a pro inspiraci k posílení kreativity žáků. Bylo vybudováno svépomocí za přispění studentů a je vybaveno zařízením zakoupeným převážně od hradeckých firem FOMEI a.s. a KODAK Express No.200 s.r.o.
  • Studio U2, naše 3. největší studio, má kompletní technické vybavení pro praktická cvičení a výuku celého produkčního řetězce, včetně efektové oblasti klíčovací techniky. Byla zde zřízena i výrobní linka pro technologii dokončování tiskovin pro lícní i rubové kašírování fotografií, nebo-li justaci na pevnou podložku, včetně laminace.

V takovém rozsahu výuky a praktických cvičení je technické vybavení nutnou základní podmínkou. Naše škola má k tomu účelu špičkové profesionální vybavení, nejlepší v České i Slovenské republice, což potvrzuje i hradecká firma FOMEI, se kterou úzce spolupracujeme a která toto vybavení po školách a firmách instaluje.

Absolventům se tak díky velkému potencionálu znalostí a dovedností nabízí široké pole uplatnění v produkčních, reklamních i markentingových společnostech, nebo si zakládají svoje vlastní. Například filmové a reklamní studio DiffView, studio MotionShot, nebo grafické studio Otherwise.

Naši absolventi mohou v tomto oboru pokračovat ve studiu i dál, například na VŠ ekonomické v Praze, na katedře GML (Grafická a multimediální laboratoř) v identickém oboru s názvem Multimédia v ekonomické praxi, nebo na ČVUT v oboru KME (Komunikace, multimédia, elektrotechnika).

Zpět na seznam učeben »

 

Učebny cizích jazyků

Výuka cizích jazyků probíhá na naší škole ve dvou jazykových učebnách vybavených multimediální technikou. Anglický jazyk je pro všechny studenty povinný, německý a francouzský jazyk mohou studovat jako nepovinný předmět. Studentům je k dispozici knihovna anglického jazyka, kde si mohou vypůjčit a v originále přečíst díla různých literárních žánrů. V rámci výuky cizích jazyků škola realizuje pravidelné poznávací zájezdy do Anglie a jiných evropských zemí, na divadelní představení v anglickém jazyce apod. V minulosti pořádala škola také zájezd do USA.

Dotace vyučovacích hodin je v prvním a čtvrtém ročníku navýšena na 4 vyučovací hodiny týdně. Ve vyšších ročnících se studenti seznamují s odborným jazykem souvisejícím s jejich budoucím profesním profilem.

Škola se aktivně podílí na několika mezinárodních projektech, ve kterých studenti pracují na odborných úkolech v anglickém jazyce a  spolu s ostatními zainteresovanými zeměmi realizuje mobility v zahraničí. V minulosti studenti odcestovali do Švédska, Španělska, Belgie, Německa, Dánska, Itálie, Portugalska a v současnosti probíhá projekt s Itálií a Německem.

Zpět na seznam učeben »

 

Učebny

Klasické učebny jsou umístěny v nejstarší části objektu školy – školní stolky, židle, tabule… Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem a většina učitelů tak využívá osobní notebooky při běžné výuce. Ve třech učebnách je instalována interaktivní tabule. Žáci mají k dispozici kopírku, jejíž provoz financuje SRPŠ. V prostorách školy je také provozován bufet.

Zpět na seznam učeben »

 

Tělesná výchova a sport

Škola má k dispozici vlastní prostornou sportovní halu, která je nejlepší tělocvičnou v Dobrušce.
Ta slouží především pro výuku tělesné výchovy, ale i pro mimoškolní sportovní aktivity. Studenti školy se zde připravují na středoškolské závody a turnaje v rámci organizovaných sportovních her. Žáci ubytovaní na Domově mládeže při naší škole zde mají možnost sportovního vyžití v jednotlivých sportech dle vlastního zájmu.
Součástí sportovního zázemí školy je i vlastními silami vybudovaná posilovnavenkovní školní hřiště skládající se z antukového hřiště na volejbal či nohejbal a hřiště pro plážový volejbal. Celý venkovní areál byl vybudován svépomocí, financování bylo zajišťováno drobnými sponzorskými dary.
Sportovní halu školy využívají i sportovní kluby a oddíly z Dobrušky. Hraje se zde nejvyšší soutěž v badmintonu, regionální basketbal a volejbal, trénuje zde moderní gymnastika a k zimní přípravě slouží atletům i ostatním zájemcům.
Výuka tělesné výchovy byla v prvním ročníku rozšířena na 3 vyučovací hodiny, ostatní ročníky mají 2 hodiny týdně. Škola každoročně nabízí svým studentům lyžařský kurz a ve třetím ročníku pořádá sportovně turistický kurz s výjezdem do zahraničí.

Zpět na seznam učeben »

 

Projektovaný koridor – realizace v roce 2018

Vzhledem k tomu, že současná podoba areálu školy vznikala po desetiletí postupnými přístavbami a využití některých prostor bylo v průběhu času přizpůsobováno potřebám rozvoje školy, nejsou komunikace mezi jednotlivými částmi uvnitř školy řešené zcela ideálně. Výrazného zlepšení by se mělo dosáhnout vybudováním venkovní spojovací chodby v roce 2018. Její vyprojektovaná podoba slibuje skutečně moderní a estetické řešení, které nás motivuje k úsilí o zdárnou realizaci této pro všechny uživatele příjemné změny odpovídající současným potřebám školy.

Zpět na seznam učeben »