Základní informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává osobní údaje.

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je harmonizace úpravy ochrany osobních údajů, naplnění požadavku čl. 13 GDPR a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními údaji.

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce osobních údajů

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, IČ: 60884746, se sídlem Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška, zastává roli správce osobních údajů (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:   Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška

 • doručovací adresa:                      Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška
 • adresa datové schránky:             secxcgp
 • telefon:                                       +420 494 623 891

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce osobních údajů jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje Centrum investic, rozvoje a inovací, IČ: 712 18 840

Kontaktní údaje pověřence:

 • e-mailová adresa:           vz@cirihk.cz
 • telefon:                            + 420 725 928 567

Pověřenec poskytuje:

 • informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí,
 • monitoring souladu zpracování osobních údajů s GDPR,
 • spolupráci na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráci s dozorovým úřadem (ÚOOÚ),
 • poradenství subjektům údajů, zákonným zástupcům subjektů údaje (žáka),
 • mlčenlivost a důvěrnost.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • zprávy na doručovací adresu správce,
 • datovou zprávou do datové schránky správce,
 • osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 7:00 – 15:30 hodin v pracovní den,
 • e-mailem na info@spselitdobruska.cz,

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních v případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jaké osobní údaje škola jako správce osobních údajů zpracovává ke stažení zde.

Příjemci osobních údajů:

Správce prohlašuje, že nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. K osobním údajům však mohou mít přístup i další osoby odlišené od osoby správce. Jedná se například o orgány veřejné moci, a to při výkonu zákonem stanovené pravomoci (zejména Policie ČR, Česká školní inspekce, zřizovatel správce aj.). Dále správce při své činnosti využívá externí zpracovatele, se kterými má řádně uzavřenou smlouvu o zpracování v souladu s čl. 28 GDPR, jedná se např. o poskytovatele správy serveru, poskytovatele systému Bakaláři, a jiných systémů používaných při výuce, poskytovatele zdravotních služeb aj.

V Dobrušce, 6. 1. 2024                                                                        

Ing. Milan Maršík, ředitel školy