Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

V rámci akcí pořádaných Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška (dále jen škola) a akcí kterých se účastní vedením pověření zaměstnanci a žáci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Škola má povinnost v případě potřeby (uzavření) být připravena na distanční způsob výuky viz metodika MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual). Za tímto účelem jsou k zajištění výuky využívány online nástroje. Škola zřizuje žákům školní účty, pomocí kterých se mohou přihlásit do elektronických systémů a služeb, které škola v rámci výuky využívá. Více informací o zřízení žákovských účtů naleznete zde.

Kontaktní údaje správce:
Název: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Sídlo: Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška
IČ: 60884746
Telefon: +420 494 623 891, 420 773 684 544

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Markopa s.r.o., třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, Mgr. Pavla Marková, MBA, tel: 724 144 895, e-mail: pmarkova@markopa.cz.

Směrnice pro ochranu osobních údajů ke stažení zde.

Poučení o právech zákonných zástupců žáků školy při zpracování osobních údajů ke stažení zde.