Žádosti jsou podávány v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Vzory žádostí jsou připraveny ve verzi pdf, vyplnit je můžete přímo v programech Adobe Reader nebo Adobe Acrobat DC, případně ve webovém prohlížeči, a následně vyplněnou žádost vytisknout. Lze je také vytisknout a následně vyplnit ručně.

Žádá-li zákonný zástupce žáka, musí být k žádosti přiložen souhlas žáka s požadovanou změnou. Zletilý žák již píše žádost sám za sebe. Na každé žádosti musí být vlastnoruční podpis žadatele.

Řádně vyplněné žádosti podávejte

 • řediteli školy prostřednictvím třídního učitele nebo sekretariátu školy,
 • třídnímu učiteli přímo nebo prostřednictvím sekretariátu školy,
 • prostřednictvím České pošty, s.p. k rukám ředitele školy, jeho zástupce nebo třídního učitele.

Žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka

 1. Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova ze zdravotních důvodů (§67, odst. 2 školského zákona) – musí být doloženo lékařským posudkem – vzor žádosti pdf.
 2. Žádost o povolení dřívějších odchodů ze školy / pozdějších příchodů do školy z důvodu nevhodného dopravního spoje do / z místa bydliště – žádost podává za žáka pokud pravidelně odchází dříve ze školy / přichází později do školy kvůli odjezdu autobusu nebo vlaku, k žádosti je zároveň potřeba doložit i vytištěný jízdní řád se spoji – vzor žádosti pdf.
 3. Žádost o uvolnění z vyučování ve stanoveném termínu – žádost podává za žáka před termínem uvolnění:
  • žádost pro uvolnění do 3 pracovních dnů – adresuje se třídnímu učiteli – vzor žádosti pdf.
  • žádost pro uvolnění nad 3 pracovní dny – adresuje se řediteli školy – vzor žádosti pdf.
 4. Žádost o povolení opakování ročníku (§66, odst. 7 školského zákona) – žádost podává za žáka pokud žák na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů (žák, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky zpravidla v měsíci srpnu), případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován – vzor žádosti pdf.
 5. Žádost o změnu oboru vzdělávání (§66, odst. 3 školského zákona) – žádost podává za žáka, který chce v rámci stejného ročníku vzdělávání změnit obor vzdělávání; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval – vzor žádosti pdf.
 6. Žádost o opakování a o změnu oboru vzdělávání (§66, odst.3 a odst. 7 školského zákona) – žádost podává za žáka, který chce opakovat ročník (např. pro neprospěch) v jiném než dosud studovaném oboru; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval – vzor žádosti pdf.
 7. Žádost o povolení přestupu z jiné školy (§66, odst. 4 školského zákona) – žádost se podává po předchozím projednání s ředitelem školy, žadatel musí být dosud žákem jiné školy, podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval – vzor žádosti pdf.
 8. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu – povinná příloha k žádostem o změnu studijního oboru, o povolení opakování ročníku a změnu oboru a o povolení přestupu z jiné školy (pouze v případě přestupu na obor Elektrotechnika obě zaměření)  – vzor formuláře pdf.

Žádosti zletilého žáka

 1. Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova ze zdravotních důvodů (§67, odst. 2 školského zákona) – musí být doloženo lékařským posudkem; žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok – vzor žádosti pdf.
 2. Žádost o povolení dřívějších odchodů ze školy / pozdějších příchodů do školy z důvodu nevhodného dopravního spoje do / z místa bydliště – žádost podává žák pokud pravidelně odchází dříve ze školy / přichází později do školy kvůli odjezdu autobusu nebo vlaku, k žádosti je zároveň potřeba doložit i vytištěný jízdní řád se spoji – vzor žádosti pdf.
 3. Žádost o uvolnění z vyučování ve stanoveném termínu – žádost podává žák před termínem uvolnění:
  • žádost pro uvolnění do 3 pracovních dnů – adresuje se třídnímu učiteli – vzor žádosti pdf.
  • žádost pro uvolnění nad 3 pracovní dny – adresuje se řediteli školy – vzor žádosti pdf.
 4. Žádost o povolení opakování ročníku (§66, odst. 7 školského zákona) – žádost podává žák, který na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů (žák, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky zpravidla v měsíci srpnu), případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován – vzor žádosti pdf.
 5. Žádost o změnu oboru vzdělávání (§66, odst. 3 školského zákona) – žádost podává žák, který chce v rámci stejného ročníku vzdělávání změnit obor vzdělávání; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval – vzor žádosti pdf.
 6. Žádost o opakování a o změnu oboru vzdělávání (§66, odst.3 a odst. 7 školského zákona) – žádost podává žák, který chce opakovat ročník (např. pro neprospěch) v jiném než dosud studovaném oboru; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval – vzor žádosti pdf.
 7. Žádost o povolení přestupu z jiné školy (§66, odst. 4 školského zákona) – žádost se podává po předchozím projednání s ředitelem školy, žadatel musí být dosud žákem jiné školy, podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval – vzor žádosti pdf.
 8. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu – povinná příloha k žádostem o změnu studijního oboru, o povolení opakování ročníku a změnu oboru a o povolení přestupu z jiné školy (pouze v případě přestupu na obor Elektrotechnika obě zaměření) – vzor formuláře pdf.


Další vzory žádostí pro vás připravujeme.