Ing. Miloslava Skalová

 • Telefon: +420 494 623 891
 • Mobil: +420 773 684 544
 • E-mail: mskalova@spselitdobruska.cz
 • Konzultační hodiny pro žáky i rodiče:
  • středa od 14.00 po předchozí domluvě,
  • čtvrtek od 12.10 do 13.05 po předchozí domluvě,
  • jiný termín lze domluvit osobně, telefonicky nebo emailem.

Kdy se obrátit na výchovnou poradkyni

Nejčastější problémy:

 • mám problémy ve škole (docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli, problém s přechodem na jinou školu …),
 • osobní problémy (vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc, návykové látky …),
 • volba povolání (výběr dalšího studia, zaměstnání, vyplňování přihlášek …).

Podmínky jednání:

 • přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři,
 • vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost,
 • budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem,
 • pomohu vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, sociální pracovník …),
 • problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení.

Kdy a za jakých podmínek je možné žádat o individuální vzdělávací plán

Na střední škole je možné požádat o individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) podle §16 – §19 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

Důvodem pro podání žádosti o IVP mohou být:

 1. platné písemné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická
  poradna, Speciálně pedagogické centrum),
 2. jiný závažný důvod.

Vzdělávání podle IVP povoluje ředitel školy. Rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka a dle doložených doporučení školských poradenských zařízení (PPP, SPC).

Pokud je žádost schválena, je IVP vypracován výchovnou poradkyní ve spolupráci s učiteli jednotlivých předmětů, se zákonnými zástupci žáka, nezletilým žákem, případně zletilým žákem. Žádost o IVP je možné vyzvednout u výchovné poradkyně.

Žádost je nutné doručit k rukám ředitele školy nejpozději do 30. 9. každého školního roku (na každý školní rok je nutno podat novou žádost).

Kontakty