Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slučuje služby poradenských pracovníků školy – výchovné poradkyně a školní metodičky prevence. Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, pedagogickou, koordinační a poradenskou činnost určenou žákům a jejich zákonným zástupcům, a pedagogickým pracovníkům školy. Výchovná poradkyně a školní metodička prevence spolupracují s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), Policií ČR, Probační a mediační službou, Pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími poradenskými zařízeními, Úřadem práce, neziskovými organizacemi atp.

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poradenské služby zaměřené na:

  • primární prevenci rizikových projevů chování,
  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • kariérové poradenství,
  • odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných,
  • péči o žáky s neprospěchem,
  • metodickou podporu učitelů,
  • podporu zákonným zástupcům.

Program poradenských služeb ve škole pro školní rok 2023-24 - stáhnout pdf

Více informací

Výchovné poradenství

Schránka důvěry SPŠel.it Dobruška

Metodik prevence

Kam po škole