Sledujte naše webové stránky, kde bude zveřejněn další postup.

MIMOŘÁDNÉ  OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 – osobní příomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle záona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 – osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle záona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

II. Toto mimořádné opatřní nabývá platnosti dnem jeho vydání a bude trvat do odvolání.