Dne 19. června 2019 proběhlo za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Štěpána, starosty města Dobrušky Ing. Lžíčaře a dalších oficiálních hostů na SPŠel·it v Dobrušce slavnostní přestřižení pásky při příležitosti oficiálního otevření nově postavené venkovní spojovací chodby k budově školy.

Škola zahájila svoji činnost v roce 1945 v budově, která byla postavena už v roce 1936. Areál byl od padesátých do sedmdesátých let minulého století postupně rozšiřován přístavbami k hlavní budově, nejprve přibyla budova dílen, později budova laboratoří a dnešních učeben výpočetní techniky. V druhé polovině sedmdesátých let pak svépomocí vznikla i sportovní hala. Přitom nebylo pamatováno na chodbu, která by umožňovala přístup z hlavní budovy do vzdálenějších objektů přístavby. A tak není daleko od pravdy tvrzení, že této škole spojovací chodba chyběla nejméně posledních 40 let.

Dosavadní stav byl takový, že průchod mezi hlavní budovou a její přístavbou byl možný dvojím způsobem, buď přes vnitřní prostory laboratoří a dílen, tedy za doprovodu učitele a v době, kdy tam neprobíhala výuka, nebo přes venkovní otevřené nádvoří areálu školy. Druhý způsob vyžadoval dvojí přezouvání a byl náročný na udržování pořádku a čistoty zejména v zimě nebo za nepříznivého počasí. V posledních letech, kdy měla tělocvična školy novou podlahu a v budově přístavby byla zprovozněna nová víceúčelová učebna, byl posílen provoz v budově přístavby, přechody mezi budovami byly častější a navíc při nedůsledném přezouvání by hrozilo rychlejší opotřebení nebo poškození povrchu podlahy v tělocvičně. Prostorové uspořádání školy tedy komplikovalo organizaci výuky a neumožňovalo optimální využití učeben v přístavbě.

Dosavadní řešení přístupu do učeben v přístavbě školy bylo dlouhodobě nevyhovující zejména z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, protože přístup do prostor přístavby se realizoval převážně po otevřeném, veřejně přístupném venkovním prostranství.

Toto vše je již nyní ale naštěstí minulostí. Nově vybudovaná venkovní spojovací chodba umožní pohodlný a bezpečný přesun z hlavní budovy do všech učeben v přístavbě školy včetně tělocvičny a zahájení jejího užívání se stane významným milníkem v historii školy. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost naše představy zhmotnit do konkrétní podoby, a děkujeme všem, kteří se o to zasloužili. Přáli bychom si, aby chodba sloužila žákům i zaměstnancům školy nejméně tak dlouhou dobu, jako jí chyběla, a abychom díky ní měli všichni k sobě o trochu blíž.

Několik základních čísel z realizace stavby:

  • 2011 – vypracování první studie spojovací chodby,
  • 2012 – vydání stavebního povolení,
  • červenec 2018 – začátek realizace,
  • 9 měsíců – doba trvání stavby,
  • 30 kontrolních dnů v průběhu stavby,
  • 5,3 mil. Kč – celková cena stavby, hrazeno z FRR KHK.

Nyní tedy bude opět o něco více pravdivé tvrzení, že dobrušská průmyslovka je dobrým místem pro práci a studium.

Ing. Milan Maršík